Mục lục: Vũ trụ trong một vỏ hạt

The Universe in a nutshell - Stephen Hawkin

Download here
password : pikarock

or view online:

Mục lục


Lời nói đầu
Chap.1 Lược sử về thuyết tương đối
Chap.2 Hình dáng của thời gian
Chap.3 Vũ trụ trong một vỏ hạt
Chap.4 Tiên đoán tương lai
Chap.5 Bảo vệ quá khứ
Chap.6 Tương lai của chúng ta? Có thể như Startrek hay không?
Chap.7 Màng vũ trụ mới

hết


0 comments:

Leave a comment

toppage